حضور شرکت صنعت الکترونیک بزرگمهر در نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی اصفهان شهریور ۱۴۰۲

حضور صنعت الکترونیک بزرگمهر در نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی اصفهان نمایشگاه امیرکبیر شهریور ۱۴۰۲
تاریخ شروع : سه شنبه 28 شهریور 1402
تاریخ پایان : جمعه 31 شهریور 1402
آدرس : اصفهان، کمربندی شرق، روبروی روشن دشت، نمایشگاه بین المللی

حضور شرکت صنعت الکترونیک بزرگمهر در نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی اصفهان شهریور ۱۴۰۲
حضور شرکت صنعت الکترونیک بزرگمهر در نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی اصفهان شهریور ۱۴۰۲
حضور شرکت صنعت الکترونیک بزرگمهر در نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی اصفهان شهریور ۱۴۰۲
حضور شرکت صنعت الکترونیک بزرگمهر در نمایشگاه تخصصی اتوماسیون صنعتی اصفهان شهریور ۱۴۰۲